Yerküre

Hakkımızda

BİZ KİMİZ

Biyolojik ve kültürel çeşitliliğin korunduğu, zenginleştirildiği, tüm varlıkların adilce yaşadığı ekolojik ve toplumsal olarak sürdürülebilir bir yerküre vizyonuyla çalışan bir bilimsel araştırma ve geliştirme kooperatifiyiz.

Mayıs 2019’da kurduğumuz kooperatifimizi kısaca YERKÜRE Kooperatifi diye isimlendiriyoruz; yerine göre Yerküre Yerel Çalışmalar Kooperatifi de diyoruz. Kooperatifin unvanı ise “Yerküre Yerel Çalışmalar, Sosyal Kalkınma, Proje Danışmanlığı, Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Kooperatifi”dir; ismiyle müsemma bir faaliyet alanı ve iş yapma pratiği vardır. 

Yerküre Kooperatifi olarak kooperatifçiliğin evrensel ilkelerini benimsiyoruz. Kendimizi, kâr amacı gütmeyen, ortaklarının ihtiyaçlarını ve müşterek çıkarlarını gözeten, faaliyetlerinde toplumsal faydayı ilke edinen bir girişim olarak görüyoruz.

- Yerküre

MİSYONUMUZ

Yerele, kıra, kente ve tüm yaşam alanlarına dair ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösteren kurumlara, akademiye ve politika yapıcılara veri temelli bilgi üretmek,

 

Tarım, gıda ve ekoloji alanlarında güncel ve kavramsal tartışma alanlarına katkı sağlamak,

 

Ekolojik yıkımın önlenmesi, ekonomik, sosyal, kültürel bağlamlarda toplumsal refahın artması gibi evrensel meselelerin çözümüne bütüncül bir perspektifle katkı sağlamak,

 

Doğanın, biyoçeşitlilik ve kültürel çeşitliliğin korunması için, demokratik kitle örgütleri, yerel yönetimler, kamu kurumları, kamu yararı gözeten kurum ve işletmeler ve diğer örgütlerle birlikte projeler geliştirmek ve uygulamak,

 

Sürdürülebilirlik sorunlarına ekolojik, hak temelli ve toplumsal cinsiyet eşitliği savunusu ile yaklaşan her türlü inisiyatif, yerel yönetim, üretici ve tüketici örgütlerinin kurumsal kapasitelerini güçlendirmek,

 

Yerelin bilgisi ile akademinin bilgisini toplumsal ve ekolojik yarar amacıyla birleştirecek mekanizmalar yaratmak,

 

Tarımda ve kırda insana yakışır bir yaşamın olanaklarını artıracak, kırsal yoksulluğu ortadan kaldırmaya hizmet edecek sürdürülebilir program, model, proje ve planları tasarlamak ve uygulamak.

DEĞERLERİMİZ

Ekolojik ve toplumsal değerler

Yerküre tüm canlıların evi, yerelidir.

 

Ekolojik yıkımın karşısındayız.

 

Cinsiyete ve cinsel yönelime dayalı, etnik, sınıfsal, inançla, yaşla ve engellilikle ilgili türetilmiş her türlü ayrımcılığı ve şiddeti reddediyoruz.

Politika/uygulama yönelimli değerler

Toplumsal refah, bütüncül ve ekolojik yaklaşımlarla; yerel ve örgütlü dinamiklerle sağlanabilir.

 

Kırsal yoksulluğun giderilmesi için hak temelli bir anlayışla düşünür ve hareket ederiz.

 

Sürdürülebilir bir yaşam hedefi ile yerel ve kırsal hayatın, ekonomik, kültürel, toplumsal, tarihsel, politik ve ekolojik olarak değerli kılınması ve zenginleştirilmesi için rekabete değil, dayanışmaya ihtiyacımız var.

Şeffaflık ve hesap verebilirlik

Tüm araştırmalarımızda, yürüttüğümüz ve parçası olduğumuz çalışmalar ile kaynak geliştirme ve finansal yönetim uygulamalarımızda şeffaflık, açıklık, dürüstlük ve topluma karşı  hesap verebilirliğe inanıyoruz.

 

Yürüttüğümüz araştırma ve bilimsel çalışmalarda kullandığımız ve ürettiğimiz bilginin, sonuçların  aktarılması, yayınlanması  ve yaygınlaştırılmasında kaynakların açık, ve şeffaf, sonuçların etki odaklı olmasını önemsiyoruz.

 

İzleme, değerlendirme, geri bildirim, şikayetler ve diğer tüm bildirimleri stratejimizde değişikliğe gidebilmemizi sağlayacak bir öğrenme aracı olarak görüyoruz.

 

Kim olduğumuz, ne yaptığımız, kararlarımızı nasıl aldığımız, kaynaklarımızın ne olduğu ve yaptığımız işlerimizin sonuçlarının zamanında ve yeterli bilgi eşliğinde toplumla paylaşılmasını önemserken paylaşılan bilgilerde kişisel haklara ve kişisel bilgilerin gizliliğine saygı gösteren net ve açık prosedürler kullanıyoruz.

Örgütsel ve çalışmaya ilişkin değerler

Kooperatifçiliğin evrensel ilkelerini benimsiyoruz.

 

Demokratik, eşitlikçi, toplumsal ve ekolojik duyarlılığa sahip bir kooperatifçiliğin yaşam bulması için çalışıyoruz.

 

Kâr amacı gütmeyen, faaliyetlerinde toplumsal faydayı  ilke edinen, ortaklarının ihtiyaçlarını ve müşterek çıkarlarını gözeten, sosyal etki odaklı bir girişimiz.

 

Sürekli öğrenmeye inanıyoruz.

Bilimsel ve etik değerler

Doğruluk: Hiçbir kişi, kurum, odak ya da türün çıkarı için elde ettiğimiz bilgiyi çarpıtmayız, değiştirmeyiz.

 

Özgürlük: Bilimsel araştırmanın herhangi bir nedenle dışarıdan ya da otokontrol / sansür mekanizmaları ile kısıtlanmasına izin vermeyiz.

 

Sorumluluk: Yaptığımız çalışma ve araştırmaların insanlar ve yerküredeki yaşam üzerindeki olası etkilerinin tüm sorumluluğunu üstleniriz.

 

Dürüstlük: Tercih ettiğimiz bilimsel yöntemlerin gereklerini tam olarak yerine getirecek şekilde çalışmalarımızı / araştırmalarımızı yürütür, araştırma sonuçlarını da tam, net ve dürüstçe ortaya koyarız.

 

İşbirliği: Bizimle aynı alanda çalışan tüm araştırmacılarla işbirliği yapar ve başkalarının ürettiği bilgiyi etik usullere uygun olarak kullanırız.

 

Özenlilik: İşin niteliğine, yürütülme biçimine yönelik beklentilerin ve o işin başarılı bir şekilde tamamlanması durumunda elde edilecek tüm çıktıların işin taraflarınca net olarak bilinmesini sağlarız.

ORTAKLAR

Atakan Büke, Leipzig Üniversitesi Antropoloji Bölümü’nde doktora-sonrası araştırmacı olarak çalışmalarını sürdürüyor. Lisans derecesini ODTÜ İşletme Bölümünden, yüksek lisans ve doktora derecelerini ODTÜ Sosyoloji Bölümü’nden aldı. Cornell Üniversitesi Development Sociology Bölümü’nde misafir araştırmacı olarak bulundu. Kalkınma çalışmaları, tarım ve gıda sosyolojisi, gıda rejimi analizi, gıda güvencesi, gıda egemenliği, agroekoloji ve toplumsal hareketler üzerine araştırmalar yürütüyor. Farklı alanlarda yetişkin eğitimi içerikleri üretiyor, eğitimler veriyor.

Aylin Topal, ODTÜ Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi bölümünde öğretim üyesidir. Pittsburgh, Harvard ve Oxford Üniversitelerinde ziyaretçi öğretim üyesi olarak bulundu. Kırsal kalkınma, kırsal toplumsal hareketler, yoksullukla mücadele, sosyal politika mikro kredi ve konut finansmanı konularında Türkiye’de ve Meksika’da çalışmalar yürüten Topal’ın çok sayıda bilimsel makalesi ve iki kitabı var.

Derya Nizam, İzmir Ekonomi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesidir. Lisans ve yüksek lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden, doktora derecesini ise Sydney Üniversitesi Sosyoloji ve Sosyal Politika Bölümü’nden almıştır. Tarımsal ve kırsal dönüşüm, coğrafi işaretler, yerelleşme, kırsal kalkınma ve kooperatifleşmeye üzerine araştırmalar yürütüyor.

Ecehan Balta, lisansını ODTÜ Sosyoloji bölümünden aldı. Ankara Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi (Siyaset Bilimi) bölümünden yüksek lisans ve doktora derecelerine sahip. Kadınların güçlendirilmesinden üreme sağlığına, istihdamdan kırsal “kalkınmaya” çeşitli alanlarda projeler yazıyor ve araştırmalar yürütüyor. Yanı sıra farklı alanlarda yetişkin eğitimi içerikleri geliştiriyor ve kendisi de eğitimler veriyor. Stratejik plan hazırlama, ölçek geliştirme, etki ve memnuniyet değerlendirmesi gibi alanlarda çalışmaları mevcut.

M. Fatih Tatari, Lisansını Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde, yüksek lisansını aynı üniversitenin Sosyoloji Bölümü’nde tamamladı. Doktora eğitimine ABD’nin Kaliforniya, Davis Üniversitesi Sosyokültürel Antropoloji Bölümü’nde devam ediyor. Tarım-gıda sistemleri ve ekolojileri, mera hayvancılığı, peynircilik, gıda bilimleri ve teknolojileri üzerine çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye’de yerel-geleneksel üretim pratiklerinin kayıt altına alınarak yaşatılmasını hedefleyen farklı projelerde yer alıyor.

Murat Bayramoğlu, London Metropolitan Üniversitesi’nden mezun oldu. Ardahan ve Kahramanmaraş kırsal kalkınma projelerinin koordinatörlüğü yaptı. Özyeğin Vakfı’nın kırsal kalkınma program direktörlüğünü 10 yıl boyunca üstlendi. Halen Özyeğin Üniversitesi Sürdürülebilirlik Platformu’nda araştırma ve sertifika programı tasarımları odaklı çalışmalarına devam etmektedir. “Sürdürülebilirlik Penceresinden Yerel ve Kırsal Kalkınma” kitabının eş editörü. Belgesel film yönetmeni.

Olcay Bingöl, Ankara Üniversitesi’nden eğitim uzmanı olarak mezun olmasının ardından 1998 yılından itibaren Avrupa, ABD ve Türkiye’de ekoloji ve çevre konusunda çalışan pek çok sivil toplum örgütünde profesyonel veya gönüllülük temelinde, kampanyacı ve eğitmen olarak çalışma imkanına sahip oldu. Şu anda dünyadaki 182 çiftçi örgütünü bir araya getiren bir sosyal hareket olan La Via Campesina’nın Brüksel’de bulunan bölgesel ofisinde (ECVC) politika geliştirme sorumlusu olarak çalışıyor.

Orkun Doğan, Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun olduktan sonra Barcelona Graduate School of Economics’te kamu politikaları iktisadı alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Tarımsal üretim ve kooperatifçilik üzerine eğitim ve kurslara katıldı. Doktora eğitimine Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde devam ediyor ve aynı bölümde araştırma görevlisi olarak çalışıyor. Akademik çalışmalarında kalkınma, ekoloji, tarım ve gıda gibi alanlara eğiliyor. Tarımsal yapılar, tedarik sistemleri, kooperatifçilik gibi alanlarda araştırmalar yürütüyor

ANA SÖZLEŞME

YERKÜRE ANA SÖZLEŞMESİ

İNDİR

FAALİYET RAPORLARI

YERKÜRE FAALİYET RAPORLARI

2019-2020 Faaliyet Raporu (İNDİR)

TANITIM DOSYASI

YERKÜRE TANITIM DOSYASI

Tanıtım Dosyası 2020 (İNDİR)

Ulusal ve Uluslararası alanda faaliyet gösteren;
Kurumlara, Akademiye ve Politika Yapıcılara,
“VERİ TEMELLİ BİLGİ”
üretiyoruz.

yerküre yerel çalışmalar kooperatifi

Yerküre Ortaklarına Çağrı:

05.05.2023

Sevgili Ortağımız,

 

Yerküre Yerel Çalışmalar Sosyal Kalkınma Proje Danışmanlığı Bilimsel Araştırma Geliştirme Kooperatifimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurulu 08 Haziran 2023 tarihinde Genel Merkezimizde saat 14:00’da çoğunluklu olarak yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde çoğunluksuz ikinci toplantının aynı yer ve saatte 15/06/2023 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir. Genel Kurul gündemi mektup olarak posta adreslerinize iletilmiştir. 

Kooperatifimizin yönetim kurulu olarak Genel Kurulumuza katılımınızın önemli olduğunu, katılamadığınız takdirde dilerseniz vekaletinizi genel kurula katılma hakkı bulunan bir başka ortağımıza verebileceğinizi hatırlatmak isteriz.

 Yerküre Yerel Çalışmalar Kooperatifi’nin çalışmalarını tüm ortaklarımızın akıl ve iradesiyle daha iyi yerlere taşıyacağımıza  olan inancımızla, hepimize sağlıklı günler diliyoruz.

Yerküre Yerel Çalışmalar Kooperatifi
Yönetim Kurulu

yerküre yerel çalışmalar kooperatifi