Yerküre

Çalışma Alanları

Yerküre Ne Yapar?

Yerküre Kooperatifi yerele, kıra, kente ve tüm yaşam alanlarına dair ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösteren aktörlere, akademiye ve politika yapıcılara veri temelli bilgi üretir. Varolan örnek yaklaşım ve modelleri güçlendirmeyi, yenilerini tasarlamak ve hayata geçirmeyi hedefler. Sürdürülebilir kalkınma vizyonlarını ve hedeflerini oluşturmak isteyen her kurumla birlikte katılımcı kalkınma modelleri kurgulamak ve uygulama süreçlerini yönetmek üzere çalışır. Yerküre Kooperatifi doğal varlıkların, tarımsal alanların, biyoçeşitliliğin ve kültürel değerlerin korunması için yerel yönetimler, taban örgütleri, kamu kurumları ve kamu yararına çalışan diğer örgütlerle birlikte projeler geliştirir ve uygular.

Yerele, Kıra ve Kente Yönelik Tasarımlar

İhtiyaç analizinden, stratejik plana; uygulama metodolojisinden izleme değerlendirmeye yerel ve kırsal kalkınma programlarının tasarlanması ve yönetilmesi. 

İyi Örneklerin Modellenmesi ve Tanıtılması

Başarılı yerel ve kıra dair deneyimlerin modellenmesi, modelleme çalışmasının ikonografik ve dijital destekli görünürlüklerinin sağlanması ve yaygın dolaşıma hazırlanması 

Araştırma ve Yayın

Öncelik verdiğimiz çalışma alanlarında üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve ilgili diğer aktörlerle araştırma projelerinin geliştirilmesi, yayın ve yayım hizmetinde bulunulması.

Etki Analizi

Yerel ve kıra dair proje ve programların düzenleyici, nicel ve sosyal etki analizlerinin tasarlanması, yönetilmesi ve raporlaştırılması 

İzleme-Değerlendirme Çalışmaları

Proje, program, kampanya ya da faaliyetlerin belirli göstergeler tarafından bağımsız uzmanlarca izlenmesi ve yorumlanması 

Kapasite Geliştirme Programları

Kamu ve özel sektör kurumlarına, üretici örgütlerine, sivil toplum örgütlerine dönük kapasite geliştirici eğitim ve gezi programlarının tasarlanması ve uygulanması

Eğitim Programları

Kırda ve kentte üretici ve tüketici örgütlerinin kapasitelerinin geliştirilmesi için temel ve ileri seviyede eğitim programlarının düzenlenmesi 

Gelişim Planlama Çalışmaları

Yerel yönetimlerin, sivil toplum örgütlerinin ve meslek örgütlerinin stratejik gelişim planlarının hazırlanması

Kooperatif Kapasite Geliştirme Programları

Kooperatiflerin finansal ve idari açıdan sürdürülebilir olması için kapasite gelişim programları tasarlanması ve kooperatifçilik eğitimlerinin uygulanması

Coğrafi İşaret Tescillerinin Bütüncül Yönetimi

Yöresel ürünlerin ve geleneksel üretim yöntemlerinin korunması amacıyla coğrafi işaret tescil süreçlerinin (araştırma, başvuru, kontrol ve denetim) bütüncül yönetimi

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri

Özel sektör kurumlarına yönelik kurumsal sosyal sorumluluk stratejik planlamalarının hazırlanması

Değer Zinciri Analizi

Yerel ürünlerin pazar payının arttırılması, piyasada rekabet avantajı sağlanması amacıyla markalaşma, pazarlama ve tanıtım çalışmalarına yönelik değer zinciri analizinin tasarlanması ve uygulanması

Öncelikli Çalışma Alanlarımıza Dair Kilit Kavramlar

Agro-Biyoçeşitlilik

Gıda Egemenliği

Gıda Güvencesi

Kırsal Yaşamın İyileştirilmesi

Gastronomi

Yerel - Kırsal Kalkınma

İklim Değişikliği

Kooperatifçilik

yerküre yerel çalışmalar kooperatifi

Yerküre Ortaklarına Çağrı:

05.05.2023

Sevgili Ortağımız,

 

Yerküre Yerel Çalışmalar Sosyal Kalkınma Proje Danışmanlığı Bilimsel Araştırma Geliştirme Kooperatifimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurulu 08 Haziran 2023 tarihinde Genel Merkezimizde saat 14:00’da çoğunluklu olarak yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde çoğunluksuz ikinci toplantının aynı yer ve saatte 15/06/2023 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir. Genel Kurul gündemi mektup olarak posta adreslerinize iletilmiştir. 

Kooperatifimizin yönetim kurulu olarak Genel Kurulumuza katılımınızın önemli olduğunu, katılamadığınız takdirde dilerseniz vekaletinizi genel kurula katılma hakkı bulunan bir başka ortağımıza verebileceğinizi hatırlatmak isteriz.

 Yerküre Yerel Çalışmalar Kooperatifi’nin çalışmalarını tüm ortaklarımızın akıl ve iradesiyle daha iyi yerlere taşıyacağımıza  olan inancımızla, hepimize sağlıklı günler diliyoruz.

Yerküre Yerel Çalışmalar Kooperatifi
Yönetim Kurulu

yerküre yerel çalışmalar kooperatifi