Yaklaşımımız

Ekolojik ve sürdürülebilir bir yaşam için çalışırken kendimiz için de daha  çok istediğimiz bir yaşam yaratmanın önkoşullarını yaratmak: daha çok birlikte, daha faydalı işlerde, daha inandığımız şekilde çalışmak için ve geçimimizi bu yolla sağlamak için kooperatifimizi kurduk ve şu an hem kendimiz hem bizim gibi düşünen dostlarımıza bir model olabilmek istiyoruz.

Veri Temelli Bilgi Üretmek: Yerele, kıra, kente ve tüm yaşam alanlarına dair ulusal ve uluslar arası alanda faaliyet gösteren aktörlere, akademiye ve politika yapıcılara veri temelli bilgi üretmek;

Örnek Yaklaşımları ve Modelleri Hayata Geçirmek: Sürdürülebilir kalkınma vizyonlarını ve hedeflerini oluşturmak isteyen her türlü inisiyatif, yerel yönetim, kooperatifler, üretici ve tüketici örgütlerine katılımcı kalkınma modelleri kurgulamak ve uygulama süreçlerini yönetmek;

Savunuculuk: Doğal varlıkların, tarımsal alanların, biyoçeşitliliğin ve kültürel değerlerin korunması için yerel yönetimler, taban örgütleri, kamu kurumları ve kamu yararına çalışan diğer örgütlerle birlikte projeler geliştirmek ve uygulamak.

Çalışma Alanlarımız

Kooperatifimiz kuruluş amacına ve vizyonuna uygun olarak aşağıdaki alanlarda çalışma yürütmektedir.

İhtiyaç analizinden, stratejik plana; uygulama metodolojisinden izleme değerlendirmeye yerel ve kırsal kalkınma programlarının tasarlanması ve yönetilmesi.

Başarılı yerel ve kıra dair deneyimlerin modellenmesi, modelleme çalışmasının ikonografik ve dijital destekli görünürlüklerinin sağlanması ve yaygın dolaşıma hazırlanması

Yaşam kaynaklarının, kırın, yaban hayatın, yerel ve kadim kültürlerin devamının sağlanması ve korunması başta olmak üzere, Kooperatifimizin savunduğu değerlerin yaygınlaşması amacıyla yerelde yaşayan halk ve örgütleri, üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve ilgili diğer aktörlerle  araştırma projelerinin geliştirilmesi, yayın ve yayım hizmetinde bulunulması.

Yerel ve kıra dair proje ve programların düzenleyici, nicel ve sosyal etki analizlerinin tasarlanması, yönetilmesi ve raporlaştırılması

Proje, program, kampanya ya da faaliyetlerin belirli göstergeler tarafından bağımsız uzmanlarca izlenmesi ve yorumlanması

Kamu ve özel sektör kurumlarına, üretici örgütlerine, sivil toplum örgütlerine dönük kapasite geliştirici eğitim ve gezi programlarının tasarlanması ve uygulanması

Kırda ve kentte üretici ve tüketici örgütlerinin kapasitelerinin geliştirilmesi için temel ve ileri seviyede eğitim programlarının düzenlenmesi

Yerel yönetimlerin, sivil toplum örgütlerinin ve meslek örgütlerinin stratejik gelişim planlarının hazırlanması

Özel sektör kurumlarına yönelik kurumsal sosyal sorumluluk stratejik planlamalarının hazırlanması

Yerel ürünlerin pazar payının arttırılması, piyasada rekabet avantajı sağlanması amacıyla markalaşma, pazarlama ve tanıtım çalışmalarının yapılması

Yöresel ürünlerin ve geleneksel üretim yöntemlerinin korunması amacıyla coğrafi işaret tescil süreçlerinin (araştırma, başvuru, kontrol ve denetim) yönetilmesi