Amacımız

Ekolojik ve sürdürülebilir bir yaşam için çalışırken kendi yaşamlarımızı da hayallerimize biraz olsun yakınlaştırabilmek: daha çok birlikte çalışmak, daha yararlı işler üretmek, daha inandığımız bir şekilde yaşamak ve geçimimizi de bu yollarla sağlamak için kooperatifimizi kurduk.

Önceliklerimiz

Ekosistemin yıkımına karşı doğanın yanındayız.
İnsanın kendi eliyle, kendisinin de içinde olduğu ekosistemi acımasızca yıkmasının, canlı-cansız bütün varlıklara verdiği zarar ve yıkıma karşı doğanın yanında dururuz, herkesi doğanın yanında durmaya çağırırız.
Kırsal yoksulluğa karşı mücadele ediyoruz.
Tarımsal ve kırsal emeğini sosyal ve ekonomik olarak değerli kılınması, kırsal yoksulluğu ve açlığı ortadan kaldırmaya hizmet edecek sürdürülebilir yerel kalkınma vizyonları ve hedefleri ve buna yönelik eylem planları geliştirilmesi, tarımsal üretimde küçük aile işletmelerinin ekonomik, sosyal ve ekolojik önemini gözeterek küçük ölçekli üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması için çalışıyoruz.
Demokratik, eşitlikçi, toplumsal ve ekolojik duyarlılığa sahip bir kooperatifçiliği örgütlüyoruz.
Rekabete, gittikçe daha çok hızlanmaya, daha fazla yıkıma dayanan bir dünya yerine, toplumun ve doğanın iyiliğinin esas alındığı bir yaklaşımı benimsiyoruz. Toplumsal ve ekolojik olarak sürdürülebilir bir yaşam hedefi ile yerel ve kırsal hayatın, ekonomik, kültürel, toplumsal, tarihsel, politik ve ekolojik olarak değerli kılınması ve zenginleştirilmesi için çalışıyoruz.
Dayanışma vazgeçilmezimiz
Birbirimize, kurulmakta olan ya da kurulmuş diğer kooperatiflere, bilgimize ve desteğimize ihtiyacı olan herkese destek oluruz, birlikte çalışırız. Öz sorumluluk ve öz destek, dayanışmamızı güçlendiren unsurlardır.
Nefret ve ayrımcılıkla mücadele ediyoruz.
Cinsiyete ve cinsel yönelime dayalı, etnik, sınıfsal, inançsal, yaşla ve engellilikle ilgili her türlü ayrımcılığı ve şiddeti reddediyoruz.
Sürekli öğrenmeye inanıyoruz.
“Biz olduk” demeyiz. Yaşadığımız deneyimlerin her anında yeniden öğreniriz. Öğrenmeye açık olmanın, öğrenmenin tek koşulu olduğunu biliriz. Karşılıklı ve sürekli öğrenmeye inanırız.

Uluslararası Kooperatifçilik İlkeleri

Yerküre Kooperatifi olarak Uluslararası Kooperatifler İşbirliği’nin ortaya koyduğu kooperatif tanımını, kooperatif değerlerini ve kooperatif ilkelerini[1] paylaşmakta ve kendi yorumlamamız çerçevesinde kabul etmekteyiz.

 

Kooperatif tanımı

Kooperatifler kişilerin ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak ve ortak amaçlarını gerçekleştirebilmek için örgütlenerek kurdukları, birlikte sahip oldukları ve demokratik olarak yönettikleri özerk işletmelerdir.

Kooperatif değerleri

Kooperatifler kendi kendine yardım, öz sorumluluk, demokrasi, eşitlik, adalet ve dayanışma gibi değerler üzerine kurulur. Kooperatif ortakları dürüstlük, açıklık, sosyal sorumluluk ve diğerkamlık gibi etik değerleri paylaşır.

Kooperatif ilkeleri

Kooperatif ilkeleri, kooperatiflerin yaslandıkları değerleri hangi yollarla işler kıldığını gösteren rehber ilkelerdir.

  • Açık ve gönüllü ortaklık

Kooperatifler ortak kabulünde dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep temelli her türlü ayrımcılığı reddeder. Ortak olanlar, kooperatif ortakları tarafından belirlenen ve her zaman tartışmaya açık ilkeleri ve değerleri ve ortaklık sorumluluklarını kabul ederler.

  • Ortakların ekonomik katılımı

Kooperatif ve kooperatifin sermayesi ortaklarınındır ve ortaklar tarafından yönetilir. İlk sermaye ortaklar tarafından yaratılır. (Sermaye payı dağıtımı kısıtlıdır) Kooperatif ortakları ile yapılan faaliyetler sonucu yaratılan artık-değer ortaklara aittir. Bu artığın hangi alanlara yönlendirileceği ve nasıl dağıtılacağı ortakların kararıdır.

  • Ortakların demokratik yönetimi

Kooperatifin yönetiminde ve karar alma süreçlerinde ortaklık paylarından bağımsız olarak ortakların eşit oy hakkı vardır.

  • Bağımsızlık ve özerklik

Kooperatifler, ortaklarının yönettiği özerk özgüçlenme örgütlenmeleridir. Kooperatif yönetimine ilişkin kararlarda ortakların dışında hiçbir kişi ve kurumun etkisi olamaz.

  • Eğitim, öğrenim ve bilgilendirme

Kooperatif ortakları, hem kooperatif işleyişi ilgili hem kooperatifin faaliyet alanları ile ilgili her zaman öğrenmeye açıktır. Ortaklar birbirlerine öğretirler ve birbirlerinden öğrenirler. Öğrendiklerini kamuoyuyla, gençlerle, topluluk liderleri ile paylaşır.

  • Kooperatifler arası işbirliği

Kooperatiflerin varlıkları iş birliğine dayanır. Kooperatifler yerel, bölgesel, küresel işbirliklerini üretir ve destekler. Her bir kooperatif, kooperatif ekonomisinin bir parçası ve kaldıracıdır.

  • Toplumsal sorumluluk

Kooperatiflerin ortaklarının ihtiyaçlarını gözetmesi toplumsal sorumluluğun ilk adımdır. Buradan başlayarak kooperatifler toplumsal sorunların çözülmesi, adaletsizliğin azaltılması, toplumsal barışın sağlanması ve herkes için iyi yaşamın imkanlarının yaratılması için mücadele eder.

 [1] ICA’nin websitesinde paylaşılan Kooperatifçilik Hareketinin Kooperatif Kimliği, Değerleri ve İlkeleri Bildirgesi’nde verilen tanımlar üzerinden hazırlanmıştır.

 

Guidance Notes to the Co-operative Principles

Politika Beyanı

Kooperatifimizin Politika Beyanı

İndirin